2012/242/ЕС: Решение на Съвета от 2 май 2012 година за назначаване на заместник-член от Испания в Комитета на регионите