Поправка на Държавни помощи — Решения за предлагане на подходящи мерки съгласно член 108, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския Съюз, когато дадената държава-членка е приела въпросните мерки ( ОВ С 79, 12.3.2011 г. )