Писмен въпрос E-005714/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията. Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола