Писмен въпрос E-6331/08 зададен от Esther De Lange (PPE-DE) на Комисията.Натура 2000 — Директива за местообитанията и птиците