Решение на Съда (първи състав) от 8 ноември 2012 г.#Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky срещу Profitube spol. s r.o.#Преюдициално запитване, отправено от Najvyšší súd Slovenskej republiky.#Шеста директива ДДС — Приложимост — Митнически кодекс на Общността — Стоки с произход от трета страна и поставени под режим на митническо складиране на територията на държава членка — Преработка на стоките под режим на активно усъвършенстване със система за отложено плащане — Продажба на стоките и повторно поставяне на същите под режим на митническо складиране — Оставане на стоките в същия митнически склад по време на всички сделки — Възмездна доставка на стоки на територията на страната — Данъчно събитие за облагане с ДДС.#Дело C‑165/11. Решение на Съда (първи състав) от 8 ноември 2012 г.