Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на мерки относно определянето на някои помощи, възстановявания и цени, свързани с единната обща организация на селскостопанските пазари