Делегиран регламент (ЕС) 2019/17552019/… на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)