Съобщение на Комисията до Европейския Парламент и Съвета - За напредъка на „Галилео“: преформулиране на европейските програми за глобална навигационна спътникова система (ГНСС) {SEC(2007) 1210}