2011/557/ЕС, Евратом: Решение на Европейския парламент от 10 май 2011 година относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел III — Комисия