Регламент (ЕС) № 599/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1077/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007