Решение на Комисията от 13 февруари 2006 година относно изискване към държавите-членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща (нотифицирано под номер С(2006) 345) (2006/133/ЕО)