2007/228/ЕОРешение на Комисията от 11 април 2007 година за определяне на преходни мерки за системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите в Румъния, предвидена в Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 1527) (Текст от значение за ЕИП )