Дело C-406/14: Решение на Съда (трети състав) от 14 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Полша) — Wrocław — Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju (Преюдициално запитване — Директива 2004/18/ЕО — Обществени поръчки за строителство — Правомерност на наложеното на оферентите задължение за реализиране на определен процент от поръчката без подизпълнители — Регламент (ЕО) № 1083/2006 — Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд — Задължение на държавите членки за извършване на финансова корекция във връзка с установените нередности — Понятие за нередност — Необходимост от финансова корекция в случай на неспазване на правната уредба на Съюза в областта на обществените поръчки)