Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно дейността на комисията по петиции през 2015 г. (2016/2146(INI))