Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №562/2006 засъздаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс нашенгенските граници) във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0904 - C6-0015/2007 - 2006/0279(COD))