Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2012 г. относно проекта на решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013–2017 г. (10449/2012 — C7-0169/2012 — 2011/0431(APP))