Писмен въпрос E-002229/11 Charles Tannock (ECR) до Комисията. Последици от прилагането на Директива 2005/36/ЕО за регистрацията на архитектите в Обединеното кралство