Komission asetus (EU) N:o 660/2010, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2010 , perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin maitoon ja maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta