Решение на Съда (пети състав) от 2 декември 2010 г. Решение на Съда (пети състав) от 2 декември 2010 г.#Edyta Joanna Jakubowska срещу Alessandro Maneggia.#Искане за преюдициално заключение: Giudice di pace di Cortona - Италия.#Норми на Съюза относно упражняването на адвокатска професия - Директива 98/5/ЕО - Член 8 - Предотвратяване на конфликти на интереси - Национална правна уредба, забраняваща едновременното упражняване на адвокатска професия и заемането на длъжност като държавен служител на непълно работно време - Заличаване на вписването в регистъра на адвокатската колегия.#Дело C-225/09.