Становище на Комитета на регионите относно Прилагане на глобален подход към миграцията по отношение на южните морски граници на Европейския съюз и на Източните и югоизточните региони, граничещи с Европейския съюз