Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за решение на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати: 2-(2-метоксиетокси)етанол, 2-(2-бутоксиетокси) етанол, метилендифенил диизоцианат, циклохексан и амониев нитрат COM(2007) 559 окончателен — 2007/0200 (COD)