Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1861 (2019. gada 31. oktobris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/587, lai precizētu, vai minētā īstenošanas lēmuma darbības jomā ir LED ārējais apgaismojums, kas uzstādīts dažiem M1 kategorijas hibrīdelektriskiem transportlīdzekļiem bez ārējas uzlādes (NOVC-HEV) (Dokuments attiecas uz EEZ)