Предложение за Регламент (ЕО, Евратом) № …/.. на Съвета относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (Кодифицирана версия)