Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ПРОТОКОЛИ - Протокол (№ 19) относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз