Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ДЕКЛАРАЦИИ приложени към заключителния акт на междуправителствената Конференция, която прие Договора от Лисабон, попдисан на 13 декември 2007 г. - В. ДЕКЛАРАЦИИ НА ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ - 53. Декларация на Чешката република относно Хартата на основните права на Европейския съюз