Относно налагане на задължения за обществена услуга съгласно Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета при извършване на услуги по редовна въздушна линия на територията на Германия (Текст от значение за ЕИП)