Дело C-442/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 1 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — Churchill Insurance Company Limited/Benjamin Wilkinson и Tracy Evans/Equity Claims Limited (Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства — Директива 84/5/ЕИО — Член 1, параграф 4 и член 2, параграф 1 — Трето пострадало лице — Изрично или мълчаливо разрешение за управление на моторно превозно средство — Директива 90/232/ЕИО — Член 1, първа алинея — Директива 2009/103/ЕО — Член 10, член 12, параграф 1 и член 13, параграф 1 — Пострадало при пътнотранспортно произшествие лице, което е било пътник в превозното средство, по отношение на което е застраховано в качеството на водач — Превозно средство, управлявано от незастраховано лице — Пострадало застраховано лице, за което не се изключва ползването на застраховката)