Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4605 — Hindalco/Novelis) Текст от значение за ЕИП