Регламент (ЕС) 2016/1042 на Съвета от 24 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на приложимото количествено ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах