Писмен въпрос E-001880/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията. Липса на стратегия за развитие на вятърните паркове в Гърция — примерът с белоглавите лешояди в Крит