PROPCELEX Дело C-42/12 P: Определение на Съда от 29 ноември 2012 г. — Václav Hrbek/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Blacks Outdoor Retail Ltd, по-рано The Outdoor Group Ltd (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Фигуративна марка — Възражение на притежателя на по-ранната марка — Явно недопустима и явно неоснователна жалба)