Дело C-153/11: Решение на Съда (втори състав) от 22 март 2012 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна, България) — „Клуб“ ООД/Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ , гр. Варна, при Централно управление на Националната агенция за приходите (ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 168 — Право на приспадане — Възникване на правото на приспадане — Право на приспадане на данъчен кредит в полза на дружество за закупуването на дълготраен актив, който все още не се използва за неговата професионална дейност)