Насоки за политиките за заетост на държавите-членки * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2011 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки (COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))