Действия, които трябва да се предприемат чрез приложенията за дистанционно управление, използвани в рамките на ОСП * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета относно действията, които Комисията трябва да предприеме за периода 2008—2013 г., използвайки дистанционно наблюдение, въведено в рамките на Общата селскостопанска политика (COM(2007)0383 — C6-0273/2007 — 2007/0132(CNS))