Съобщение на министъра на икономиката на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди