Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva“ (kodifikované znenie) KOM(2009) 634 v konečnom znení – 2009/0176 (COD)