Писмен въпрос E-5981/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. Морски запаси