2007/530/Евратом: Решение на Комисията oт 17 юли 2007 година за създаване на Европейска група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците (Текст от значение за ЕИП)