Дело C-327/06: Решение на Съда (осми състав) от 1 ви март 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължение от държава-членка — Директива 2002/14/ЕО — Създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност — Липса на транспониране в определения срок)