Писмен въпрос E-3133/10, зададен от Christel Schaldemose (S&D) на Комисията. Езикови правила на здравноосигурителните системи