Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация по отношение на Montepío de Conductores de Automóviles de Valladolid y Provincia, Mutualidad de Previsión Social (публикация в съответствие с член 280 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)