Съединени дела C-317/08—C-320/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 18 март 2010 г. (преюдициално запитване от Giudice di Pace di Ischia, Италия) — Rosalba Alassini (C-317/08) и Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08) и Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) и Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08) (Преюдициално запитване — Принцип на ефективна съдебна защита — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/22/ЕО — Универсална услуга — Спорове между крайни потребители и доставчици — Задължителен опит за постигане на споразумение в извънсъдебна помирителна процедура)