Komission asetus (EY) N:o 105/2008, annettu 5 päivänä helmikuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta