Регламент (ЕО) № 105/2008 на Комисията от 5 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на масло