2010/572/ЕС: Препоръка на Комисията от 20 септември 2010 година относно регулирания достъп до мрежи за достъп от следващо поколение (NGA) Текст от значение за ЕИП