Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4667 — Syral/Tate & Lyle Assets) Текст от значение за ЕИП