Становище на Европейския комитет на регионите — Преглед на търговската политика