Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4737 — Sabic/GE Plastics) Текст от значение за ЕИП