Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6142 — AVIC/Pacific Century Motors) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП