TITJUR Определение на Общия съд (голям състав) от 7 септември 2010 г. # Norilsk Nickel Harjavalta Oy и Umicore SA/NV срещу Европейска комисия. # Жалба за отмяна - Околна среда и опазване на здравето на хората - Класификация, опаковане и етикетиране на някои съединения на никелов карбонат като опасни вещества - Директива 2008/58/ЕО - Директива 67/548/ЕИО - Регламент (ЕО) № 790/2009 - Регламент (CE) № 1272/2008 - Промяна на исканията - Прилагане във времето на член 263, четвърта алинея ДФЕС - Липса на лично засягане - Недопустимост. # Дело T-532/08. Norilsk Nickel Harjavalta и Umicore/Комисия